تاریخچه ی بوچیا

خواستم تاریخچه ای برای بوچیای ایران بنویسم،امت خوب که بررسی کردم دیدم عمر کوتاهی دارد،هنوز به سالها ینوجوانی اش هم نرسیده است.این ورزش شاید کلاس پنج و شش باشد،همین سن و سالهاست.حتما که هنوز بعضی بزرگتر ها جدی نگاهش نمیکنند.طفلی بوچیا و دوستانش باید کلی درس بخوانند و تلاش کنند و مدام با داری و نداری  وکمبود امکانات خودشان را اثبات کنند تا بزرگتر ها خوب باورشان شود که ای طفل معصوم اگر چه درد سر دارد ولی اگر حمایتش کنند به کلاس های با لا تر هم میرسد.

/ 0 نظر / 20 بازدید